Avalik kirjalik enampakkumine

OÜ Kroonikeskus, reg. kood 10691092, üürileandjana ja pandipidajana korraldab avaliku enamapakkumise realiseerimaks üürileandja pandiõigust Massar Ndieguem OÜ, reg. kood 12915963, vara suhtes: beebiala, sünnipäevatuba, batuudid, kelgurada, tuubirada, mägralinnak, ronimislinnak muu inventar. Kõnelaused esemed müüakse kogumis tervikvarana alghinnaga kümme tuhat (10 000) eurot. Kogu vara tuleb enampakkumise võitjal endal demonteerida ja teisaldada. Enampakkumisel olevate esemete ülevaatamise saab kokku leppida telefonil: +372 5556 7327.

Pandipidaja ei vastuta vara puuduste eest, sh vara õiguslike ega füüsiliste puuduste eest, täpse koguse, nimetuste, erinevatele nõuetele (sh ohutusnõuetele) mittevastavuse eest, vara kasutusotstarbel kasutamise võimatuse eest, kolmandate isikute õiguste püsimise eest jms. Kui isik võtab enampakkumisest osa, loetakse, et ta kinnitab, et ta on kõnealuse vara igakülgselt ja põhjalikult üle vaadanud ning et ta on saanud täieliku ülevaate selle seisukorrast. Samuti kinnitab isik enampakkumisel osalemisega, et ta nõustub enampakkumise tingimustega ja on teadlik asjaolust, et pandipidaja on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud puuduste) eest, kinnitades samuti, et ta soovib tervikvara osta just sellisena nagu see on, just selliste omaduste ning võimalike kvaliteedipuudustega, loobudes õigusest nõuda mistahes müügihinna alandamist või kahju hüvitamist.

Avalik enampakkumine toimub kirjalike ostupakkumistena. Kirjalikud pakkumised tuleb esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressile sven.ohno@kroonikeskus.ee hiljemalt 06.08.2021.

Ostupakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:

  • pakkuja nimi, isiku- või registrikoodi ja elu- või asukoha aadress;
  • ostetava tervikvara eest pakutav ostuhind numbrite ja sõnadega (minimaalselt alghind);
  • pakkuja kinnitust selle kohta, et ostab vara kogumis tervikuna niisugusena, nagu see on, ning loobub kõigist võimalikest vastuväidetest ja nõuetest, mis võivad tuleneda vara võimalikest puudustest või mittevastavusest pakkuja ootustele;
  • pakkuja kinnitust selle kohta, et ta nõustub käesolevas enampakkumisteates avaldatud tingimustega;
  • pakkuja e-posti aadressi, millisele saata teateid seoses enampakkumisega.

Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud pakkuja. Ostusumma tuleb tasuda Kroonikeskus OÜ pangaarvele EE272200221015229341 kolme (3) tööpäeva jooksul arvates teate saamisest enampakkumise võitmise kohta. Esemed tuleb teisaldada ja üüripind vabastada neljateistkümne (14) tööpäeva jooksul arvates teate saamisest enampakkumise võitmise kohta. Ostuhinna tasumisega või esemete teisaldamisega hilinemise korral on pandipidajal õigus pakkumine tagasi lükata ning müüa vara paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkujale või kuulutada enampakkumine nurjunuks. Võrdsete pakkumiste korral eelistatakse varasemat pakkumist.

Pandipidaja edastatud e-kiri loetakse kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval. Omandiõigus varale läheb pakkujale üle üksnes peale ostusumma õigeaegset ning täies ulatuses tasumist.

Kontaktisik:
Sven Ohno
+372 5556 7327
sven.ohno@kroonikeskus.ee